Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μα­θη­­­τές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητη­μά­των σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά η διαχείριση κρί­σεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλ­λες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και πα­ράλ­ληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

     Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υπο­καθι­στά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντο­νι­στή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δο­μών της εκπαίδευσης». (Άρθρο 1 της Υ.Α.129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28. 09. 2020 ).

   Ως Σύμβουλοι  Σχολικής Ζωής στο σχολείο μας ορίζονται για το σχολικό έτος 2022 –2023 οι εκπαιδευτικοί:

Δούση Ευφροσύνη (ΠΕ02)   και  Χονδρογιάννη Ιωάννα (ΠΕ02)

   Στοχεύοντας στην ομαλή σχολική ζωή οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών θα μπο­ρούν να επικοινωνούν με τις Συμβούλους Σχολικής Ζωής κάθε Πέμπτη 11.00 – 13.00 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης στο προαύλιο του σχολείου μας,  για να συζητήσουν μαζί τους για μικρά και μεγάλα προβλήματα, για τις κλίσεις και τα ταλέντα των παιδιών και για οτιδήποτε συμβάλλει στην πρόοδο και την κοινωνικοποίησή τους.

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής σχολ. έτους 2022-2023